Om CPH Cattle

Center for Research in Cattle Production and Health øger, samler og synliggør kvægforskningen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. CPH Cattle er en platform for en styrket forsknings-, innovations-, myndighedsbetjenings- og uddannelsesindsats og et styrket samarbejde med erhverv, myndigheder, universiteter m.fl. nationalt og internationalt. 

Foto af ko


Det unikke ved kompetencerne bag CPH Cattle er, at vi har samlet forskere med baggrund og kompetencer inden for både husdyrvidenskab og veterinærvidenskab. Denne kombination af forskningskompetencer giver os en særlig stærk position til at adressere udfordringer i dansk kvægproduktion med forskning i temaer som dyresundhed, dyrevelfærd, bæredygtighed, miljøeffekter og produktkvalitet. Desuden arbejder vi tæt sammen med forskere på øvrige fakulteter på KU, som repræsenterer hele fødekæden fra jord til bord.

CPH Cattle vil også bidrage til at kvægsektoren styrkes i uddannelserne Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab.

Ledelse

CPH Cattle er dannet af de to veterinære institutter ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet:

Centret er forankret administrativt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab og professor Liza Rosenbaum Nielsen fra samme institut er leder af centret.

Rådgivningspanel

Centrets rådgivende udvalg (Advisory Committee) består af institutlederne Asger Lundorff Jensen og Birgit Nørrung samt skoleleder Hans Henrik Dietz fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Det rådgivende udvalg mødes 1-2 gange årligt med centrets direktør (og evt. teknisk styregruppe) for at rådgive om centrets aktiviteter.

Teknisk styregruppe

Centrets specifikke aktiviteter udvikles løbende af en Teknisk Styregruppe (Technical Steering Committee, TSC), der består af 1-2 akademiske repræsentanter fra hvert af de deltagende institutter. Centrets leder er, sammen med TSC, ansvarlig for den faglige ledelse af centret og implementeringen af aktiviteter inden for det fastlagte budget.

Sponsorat

Vi ønsker at udvide det videnskabelige samarbejde med erhvervet og styrke det økonomiske fundament for forskningen i CPH Cattle. Kontakt os for flere informationer om sponsoraftaler.